ZIF FORTUNA FOND

OSNOVNI PODACI

OSNOVNI PODACI

Naziv:Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d.
Skraćeni naziv:ZIF „FORTUNA FOND“ d.d.
Oznaka vrijednosnog papira:FRTFRK1
Adresa sjedišta:

Dženetića čikma 8

71000 Sarajevo

Tel:

00 387 33 953-480

00 387 33 953-482

Fax:00 387 33 953-489
Mail:

fortunafond@lilium-dzu.ba

info@lilium-dzu.ba

Web site:www.lilium-dzu.ba
Rješenje Komisije za vrijednosne papire FBIH:05-19-151/00 od 19.10.2000. g.

Transakcijski račun:

1610000158430014

Revizorska kuća: 

 

Depozitar: 

Raiffeisen BANK d.d. BIH

Visina naknade za upravljanje: 

1,6 %