LILIUM ASSET MANAGEMENT

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

OIF LILIUM GLOBAL

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom. Ulagači u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa. ​

ZIF FORTUNA FOND

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d.