DRUŠTVO INVESTICIJSKI FONDOVI OBAVIJESTI KORISNI LINKOVI KONTAKT
LILIUM CASH LILIUM BALANCED LILIUM GLOBAL

Investicijski fondovi

Linija

 

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju uz dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH, osniva društvo za upravljanje investicijskim fondovima, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu sa odredbama Zakona i čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, da u svako doba zahtjevaju isplatu udjela i da na taj način istupe iz fonda.


Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom omogućavaju vlasnicima udjela da sredstva ulažu koristeći stručna znanja i tehnike društva za upravljanje investicijskim fondovima. Sredstva otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom prikupljena javnom prodajom udjela u fondu te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda, čine otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih vlasnika udjela u fondu.


Pri upravljanju imovinom fonda društvo za upravljanje investicijskim fondovima nastoji ostvariti primjerenu stopu prinosa na ulaganje uz istovremeno uvažavanje ograničenja ulaganja i zahtjeva za sigurnošću i likvidnošću plasmana koji se posebno utvrđuju i objavljuju ovisno o obilježjima pojedinog investicijskog fonda. Vlasnicima udjela zagarantovano je da, pod uslovima određenim Zakonom i mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom fonda, mogu u svako doba zatražiti isplatu svojih udjela te time istupiti iz fonda.


Investicijski fondovi omogućavaju institucionalnim i individualnim ulagačima pristup brojnim svjetskim tržištima i kompanijama, diverzificiranost portfelja vrijednosnih papira, niže troškove, profesionalno upravljanje imovinom i likvidnost. U svijetu investicijski fondovi zauzimaju visoko mjesto na finansijskom tržištu, a i u našoj zemlji upravo oni postaju važni sudionici većine finansijskih transakcija


U periodima svjetskih kriza na tržištima kapitala pokazalo se da vrijednost otvorenih investicijskih fondova generalno opada manje nego vrijednosti indeksa svjetskih berzi te da otvoreni investicijski fondovi obezbjeđuju veći stepen likvidnosti ulaganja nego drugi instrumenti tržišta kapitala.


- Vrste otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i ciljevi ulaganja


Prije svakog ulaganja potrebno je odrediti ciljeve ulaganja. Osnovni ciljevi ulaganja mogu biti: rast vrijednosti imovine, stabilan prihod ili očuvanje vrijednosti imovine. Ni jedno ulaganje ne može ispuniti sve ciljeve istovremeno, pa prilikom odabira fonda treba izabrati onaj čija strategija ulaganja u najvećoj mjeri odgovara očekivanjima ulagača. Otvoreni investicijski fondovi međusobno se razlikuju po vrstama vrijednosnih papira u koje ulažu. Tako po vrsti vrijednosnih papira koja prevladava u njihovom portfelju razlikujemo novčane, obvezničke, mješovite (balansirane) i dioničke otvorene investicione fondove.


Potrebno je znati da se ulaganje u novčane fondove smatra najmanje rizično. Nešto rizičniji su obveznički i mješoviti fondovi dok dionički fondovi pripadaju grupi najrizičnijih fondova. Međutim, potencijalni prinos na ulaganje najniži je kod novčanih fondova, a najviši kod dioničkih. Očekivani prinosi kod obvezničkih, mješovitih (balansiranih) i dioničkih fondova, u skladu sa preuzimanjem dodatnog rizika kod ulaganja, atraktivniji su u odnosu na one kod novčanih fondova.